INCOTERM

EXW (EX WORKS)
EXW “lähtekoha nimi” tähendab, et müüja vastutab ainult selle eest, et kaup oleks saadaval müüja territooriumil (tehases või vabrikus). Müüja ei vastuta kauba laadimise eest ostja poolt kauba järele saadetud transpordivahendile, kui selles pole eraldi kokku lepitud. Ostja kannab kõik kauba sihtkohta toimetamisega seotud riskid ja kulud. EXW puhul on müüja kohustused kõige väiksemad

FCA (FREE CARRIER)
FCA “kohanimi” on mõeldud kasutamiseks multimodaalse (kombineeritud) veo puhul nagu konteinervedu või Ro-Ro (roll-on, roll-off) vedu treilerite ja praamidega. FCA põhimõte on sama, mis FOB (free on board) puhul, v. a. see, et müüja kohustused lõpevad siis, kui kaup on toimetatud müügilepingus nimetatud kohta vedaja vastutavale hoiule. Kui müügilepingu sõlmimisel polnud seda kohta täpselt nimetatud, siis peavad pooled viitama kohale, kuhu vedaja peab kauba toimetama, enne kui ta võtab vastutuse kauba eest enda peale. Sel ajal, kui kaup liigub müüja juurest viimatinimetatud kohta, jääb kauba kadumise või riknemise risk müüja, mitte ostja või vedaja kanda. Incoterms 1990 järgi oli see kohustus ostja kanda. Termini “vedaja” (“carrier”) all mõistetakse isikut, kes on kirjutanud alla või kelle nimel on kirjutatud alla transpordilepingule maantee-, raudtee-, õhu-, mere- või kombineeritud transpordiks. Kui müüja on varustanud kauba lastikirja (bill of lading), teekonnalehe (way bill) või vedaja poolt allkirjastatud kauba vastuvõtukviitungiga, siis sellise dokumendi esitamine tõendab, et müüja on korralikult täitnud kõik oma kohustused

FAS (FREE ALONGSIDE SHIP)
FAS “lähtesadama nimi” nõuab, et müüja toimetaks kauba lähtesadama kai ääres seisva laeva kõrvale. Sellest momendist alates kannab ostja kõik kauba kaotsimineku või riknemisega seotud kulud ja riskid. Erinevalt FOB’st nõuab FAS, et ostja tasub kauba laevale laadimise kulud. Kui Incoterms 1990 järgi vastutas kauba väljatollimise eest ostja, siis nüüd on see müüja kohustus

FOB (FREE ON BOARD)
FOB “lähtesadama nimi” puhul laaditakse kaup müüja poolt laevale müügilepingus nimetatud lähtesadamas. Kauba kaotsimineku ja riknemise risk läheb üle ostjale hetkel, kui kaup ületab laeva reelingu (s. t. kaup teisaldatakse dokist laeva pardale). Müüja tasub kauba laevale laadimise kulud

CFR (COST AND FREIGHT)
CFR nõuab, et müüja tasub veokulud ja muud kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud, kuid kauba kaotsimineku ja riknemise riskid, samuti ettenägematud kulud lähevad üle ostjale siis, kui kaup ületab laeva reelingu lähtesadamas. Kindlustuse eest vastutab ostja

CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT)
CIF “sihtsadama nimi” on CFR koos lisanõudega, et müüja tagab transpordikindlustuse kauba kaotsimineku või riknemise puhuks. Müüja on kohustatud sõlmima kindlustajaga kindlustuslepingu ja tasuma kindlustusmaksu. Üldiselt on kindlustus tähtsam rahvusvaheliste vedude kui sisemaiste vedude puhul, sest enamiku maade seaduste järgi on tavavedaja vastutav kauba kaotsimineku või riknemise eest

CPT (CARRIAGE PAID TO)
CPT “sihtkoha nimi” tähendab, et müüja tasub kauba veokulud müügilepingus ette nähtud sihtkohta. Kauba kaotsimineku või riknemise riskid ja ettenägematud kulud lähevad müüjalt üle ostjale, kui kaup on toimetatud esimese vedaja vastutavale hoiule, mitte laeva pardale. Seega võib CPT’d (freight/carriage paid to) kasutada kõigi transpordiviiside jaoks, k. a. konteinerveod ja Ro-Ro (roll-on, roll-off) veod treilerite ja praamidega. Juhul, kui müüjalt nõutakse lastikirja (bill of lading), teekonnalehe (way bill) või vedaja vastuvõtukviitungi esitamist, on müüja oma kohustused korralikult täitnud, kui ta esitab taolise dokumendi allkirjastatuna isiku poolt, kellega on sõlmitud leping kauba põhisihtkohta toimetamiseks

CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO)
CIP “sihtkoha nimi” tähendab sama, mis CPT (freight/carriage paid to), kuid koos lisanõudega, et müüja peab tagama transpordikindlustuse kauba kaotsimineku või riknemise puhuks veo ajal. Müüja sõlmib kindlustuslepingu ja tasub kindlustusmaksu

DAF (DELIVERED AT FRONTIER)
DAF “müügilepingus nimetatud koht”) tähendab, et müüja kohustused on täidetud, kui kaup on jõudnud piirile, kuid pole veel ületanud müügilepingus nimetatud riigi tollipiiri. DAF’i kasutatakse harilikult siis, kui vedu toimub raudteel või veoautoga. Müüja kannab täielikult kõik kauba sellesse punkti toimetamisega seotud kulud ja riskid, kuid ostja peab korraldama tollipiiri ületamise ja kandma sellega seotud kulud

DES (DELIVERED EX SHIP)
DES “müügilepingus nimetatud sihtsadam” tähendab, et müüja vastutab selle eest, et kaup on ostjale kättesaadav laeva pardal müügilepingus nimetatud kohas. Müüja kannab kõik kaupade sellesse kohta toimetamisega seotud kulud ja riskid. Kauba mahalaadimise ja tollimaksude tasumise eest vastutab ostja
DEQ (DELIVERED EX QUAY)

DEQ “müügilepingus nimetatud sihtsadam” tähendab, et müüja on nõus tegema kauba ostjale kättesaadavaks müügilepingus näidatud kohas kail või sadamasillal. Müüja kannab kõik kauba sellesse punkti toimetamise kulud ja riskid, kaasa arvatud mahalaadimine. Kui Incoterms 1990 järgi oli kauba sissetollimine müüja kohustus, siis nüüd vastutab selle eest ostja

DDU (DELIVERED DUTY UNPAID)
DDU “müügilepingus nimetatud sihtkoht” tähendab, et müüja on oma kohustused täielikult täitnud, kui kaup on ostjale kättesaadav sihtkohas, kuid pole tolli läbinud. Müüja kannab kõik kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud ja riskid. Müüjal pole kohustust toimetada kaupa üle tollipiiri

DDP (DELIVERED DUTY PAID)
DDP “müügilepingus nimetatud sihtkoht” paneb müüjale maksimaalsed kohustused. “Nimetatud sihtkoht” on tavaliselt ostja territoorium. DAF tähendab, et müüja kannab kõik kulud ja riskid, kuni kaup on kohale toimetatud ostja territooriumile. Seda terminit võib järelikult kasutada mistahes transpordiviisi puhul. Kui pooled soovivad selgelt kokku leppida, et teatud kulude eest müüja ei vastuta, siis tuleb müügilepingusse lisada vastav klausel, näiteks “delivered duty paid exclusive of VAT” ehk “kohaletoimetamine maksude tasumisega, välja arvatud käibemaks”